O AUDYCIE

  !!!!!!!!!!!!!!!SWPSLOGO

Demokratyczny Audyt Polski jest pierwszą w Polsce próbą całościowego i porównawczego ujęcia problemu stanu polskiej demokracji, z uwzględnieniem trzech perspektyw: instytucji (ich specyfiki i jakości działania, czyli tzw. struktury możliwości), elit politycznych, partii i ich programów (podaży demokratycznej) oraz obywateli, ich preferencji i postaw wobec demokracji (popytu demokratycznego.

  Celem Audytu jest stworzenie kompleksowego opisu polskiej demokracji – zarówno procedur demokratycznych, jak i otoczenia prawnego i społeczno-kulturowego. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w ramach projektu analizowane są instytucje polityczne, uwarunkowania prawne, a także postawy społeczne i procesy ekonomiczne – autorzy korzystają z dorobku nauk politycznych, prawnych, socjologii i ekonomii oraz ogólnodostępnych danych statystycznych.

    Wynikiem tego projektu, wzorowanego na podobnych przedsięwzięciach realizowanych na świecie, jest stworzenie narzędzia do audytu (monitorowania) jakości polskiej demokracji oraz użycie tego narzędzia w praktyce. W rezultacie audyt  umożliwi zdobycie wiedzy o polskiej demokracji oraz użycie tej wiedzy do wskazania obszarów zaniedbań i konieczności podejmowania działania. Ponadto projekt ma przyczynić się do aktywizacji publicznej debaty na temat stanu demokracji w Polsce.