METODOLOGIA

file4851281024084

  Audyt będzie opierał się na trzech filarach: na ocenach eksperckich, dotyczących wymienionych wyżej aspektów demokracji, badaniu istniejących (oficjalnych) danych statystycznych oraz na wtórnej analizie badań opinii publicznej, które są wyrazem świadomości demokratycznej Polaków.

  Ocena stanu polskiej demokracji wymaga zastosowania szerokiego wachlarza metod badawczych. Nasze podstawowe narzędzia mają charakter ilościowy. Są to analiza danych statystycznych, sondaże opinii publicznej oraz wskaźniki liczbowe wskazywane przez uczestników sondażu eksperckiego. Zastosowanie tego rodzaju metod pozwala zobiektywizować wyniki i umożliwia porównania w czasie. Nie wszystkie zagadnienia można jednak zmierzyć za pomocą wskaźników ilościowych. Lukę tę wypełniają pogłębione pytania w sondażu eksperckim oraz oddzielnie opracowania zamawiane u zewnętrznych ekspertów.

    Warto nadmienić jednak, że badanie DAP opiera się na zasadzie triangulacji: jeśli tylko jest to możliwe, wykorzystane zostaje kilka metod badawczych Konsekwencją zastosowanej metodologii jest uzyskanie zarówno pełnego jak i porównywalnego stanu demokracji. DAP zaplanowano jako przedsięwzięcie wieloletnie i zmiany uzyskanych wskaźników sygnalizować mają dynamikę systemu politycznego – jego poprawę bądź pogorszenie. W przypadku wielu kwestii – jak już wspominano – możliwe będzie też dokonanie porównań międzynarodowych.